blank

Sveučilišni znanstveni projekti

Interni projekti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

2013.

1.    Bioinformatika u kliničkoj medicini, voditeljica projekta doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić
2.    Genski biljezi u individualizaciji farmakoterapije hepatitisa C, voditeljica projekta doc.dr.sc. Martina Smolić
3.    Depresija i kongnitivne funkcije u perimenopauzi i menopauzi uz anatomske kolaterale, voditeljica projekta doc.dr.sc. Dunja Degmečić
4.    Visfatin i proaterogeni procesi u masnom tkivu dječije dobi, voditeljica projekta doc.dr.sc.Kristina Selthofer-Relatić,dr.med.
5.    Utjecaj endarterektomije na dinamiku razine cirkulacijskih adhezijskih molekula, voditeljica projekta doc.dr.sc. Tatjana Bačun
6.    Ekspresija adipocitokinskih gena u srčanožolnih bolesnika, voditelj projekta doc.dr.sc. Igor Lekšan
7.    TFF3 protein i TFF3 gen kao potencijalni dijagnostički i prognostički biomarker kod tumora dojke, voditeljica projekta doc. dr.sc. Biljana Pauzar


2014.

1.    Povezanost gena sustava HLA s razvojem dijabetesa tipa i u populaciji Istočne Hrvatske,
voditeljica projekta doc.dr.sc. Saša Marczi, IZIP-2014-135
2.    Varijabilnost gena cirkadijanog ritma u osoba s infarktom miokarda, voditeljica projekta doc.dr.sc. Jasenka Wagner, IZIP-2014-150
3.    Molekularni biljezi i krvožilne osobitosti kod migrenske glavobolje, voditelj projekta doc.dr.sc. Goran Ćurić, IZIP-2014-163

2015.

1.    Lipidno mikro-okoliš leptinskog i inzulinskog receptora u razvoju i starenju, voditeljica projekta prof.dr.sc. Marija Heffer, INGI-2015-35
2.    Utjecaj unosa kuhinjske soli na reaktivnost cerebralnih krvnih žila u okolišnih podražaja kod ljudi, voditeljca projekta prof.dr.sc. Ines Drenjančević, INGI-2015-16

2016.

1.    Fenotipsko profiliranje novih N-9 sulfonilpurinskih derivata na 2D i 3D humanim tumorskim tkivnim modelima, voditeljica projekta  prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, IZIP-2016-129
2.    Epidemiološki pokazatelji upalnih bolesti crijeva u istočnoj Hrvatskoj te povezanost polimorfizama jednog nukleotida u NOD2 i MDR1 genima s nastankom upalnih bolesti crijeva, voditelj projekta prof.dr.sc. Aleksandar Včev, IZIP-2016-114

2018.

1.    Evaluacija protutumorskog djelovanja derivata kumarina i kinazolinona in vitro, voditeljica projekta doc.dr.sc. Teuta Opačak Bernardi, ZUP 2018-41
2.    Fenotipizacija i funkcionalna uloga MAIT i γδT limfocita periferne krvi u razvoju i progresiji vulgarne psorijaze, voditeljica projekta doc.dr.sc. Stana Tokić, ZUP 2018-22
3.    Razlike u pojavnosti hipoglikemije nakon treninga jakosti aerobnog tipa vježbanja u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 1, voditeljica projekta doc.dr.sc. Ines Bilić Čurčić, ZUP 2018-90
4.    Utjecaj visokokalorične prehrane i antidijabetik na molekularnu podlogu pamćenja pretilih Sprague-Dawley štakora, voditeljica projekta dr.sc. Vedrana Ivić, ZUP 2018-44

webmail studomat  knjiznica alumni