Zamolba za mišljenje Etičkog povjerenstva u svrhu pokretanje postupka za odobrenje izrade doktorskog rada mora sadržavati slijedeće:

 1. zamolbu oslovljenu na Etičko povjerenstvo Fakulteta,
 2. obrazloženje teme (obrazloženje treba sadržavati prikaz problema, mjesto provođenja istraživanja, ciljeve, ispitanike, metode i statističku obradu, znanstveni doprinos),
 3. izjavu mentora o prihvaćanju mentorstva, nadziranju realizacije istraživanja i izrade rada,
 4. izjavu mentora o etičnosti istraživanja,
 5. izjavu komentora o prihvaćanju komentorstva, nadziranju realizacije istraživanja i izrade rada (ukoliko je primjenjivo),
 6. izjavu komentora o etičnosti istraživanja (ukoliko je primjenjivo),
 7. izjavu o jedinstvenoj prijavi,
 8. izjavu pristupnika o etičnosti istraživanja,
 9. pregled relevantne literature,
 10. dokument o suglasnosti ustanove/a za provođenje istraživanja (suglasnosti drugih Etičkih povjerenstava i institucija),
 11. životopis i kompetencije mentora, komentora, pristupnika (istraživanja/prijava teme doktorske disertacije/ istraživanja u svrhu izrade doktorske disertacije),
 12. odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek o imenovanju mentora/komentora
 13. predložak obavijesti za ispitanike o istraživanju (ukoliko je primjenjivo),
 14. predložak informiranog pristanka ispitanika (ukoliko je primjenjivo),
 15. predložak ankete/ upitnika koji će se koristiti u istraživanju (ukoliko je primjenjivo), te sve ostale potrebne dokumente ovisno o specifičnosti predmeta razmatranja i naputku Povjerenstva