• Upisi
 • Upis u poslijediplomske studije

Upisi u poslijediplomske studije

UVJETI ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA:

 

 • završen sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine.
 • iznimno se na doktorski studij mogu upisati i osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski i diplomski studij iz srodnih područja, ukoliko su nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija zaposlene u području biomedicine i zdravstva.
 • prosjek ocjena u  diplomskoj nastavi najmanje 3,50
 • iznimno, kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,50, ukoliko ispunjavaju dodatne uvjete. Dodatni uvjeti za kandidate s prosjekom ocjena manjim od 3,50:
 • preporuke barem dvije osobe u znanstveno–nastavnom ili znanstvenom zvanju, od kojih jedna mora biti obavezno studijski savjetnik i/ili mentor u izradi doktorata
 • znanstvene publikacije, u kojima je barem jedan cjeloviti izvorni znanstveni rad, objavljen u razdoblju ne dužem od 5 godina prije prijave na natječaj na kojem je pristupnik autor ili suautor u časopisu razvrstanom u prvu (Q1) ili drugu (Q2) kvartilu predmetne kategorije prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank indicator) u godini objave znanstvenog rada ili prema najnovijem izvješću objavljenom do dana prijave na natječaj - Priložiti potvrdu Knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku o broju objavljenih znanstvenih radova u zadnjih 5 godina te kvartili časopisa u kojima su radovi objavljeni.

 

OSTALI UVJETI:

 

 • Postojanje studijskog savjetnika u znanstveno-nastavnom zvanju ili znanstvenom zvanju. Pristupnicima su na raspolaganju studijski savjetnici s popisa studijskih savjetnika Medicinskog fakulteta Osijek
 • Poznavanje engleskog jezika na razini koja omogućuje komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova.
 • Pristupnici dokazuju znanje iz engleskog jezika ispravom o položenom stupnju (najmanje III. i IV. stupanj, tj. intermediate level) ili diplomom Cambridge Certificate (najmanje I. stupanj) kod ovlaštene škole stranog jezika ili provjerom znanja kod upisa koju organizira Odbor za poslijediplomske studije.
 • Osnovno znanje u primjeni osobnog računala – rad s uredskim aplikacijama za pisanje i obradu teksta, prezentaciju, pretraživanje interneta i dopisivanje e-poštom (MS Word, MS Power Point, MS Internet Explorer, MS Outlook ili slični, bazirani na otvorenom kodu).
 • Pristupnici dokazuju znanje o primjeni računala potvrdnicom/ispravom o položenom tečaju koju izdaje ovlašteni organizator takvih tečaja (CARNet ili ekvivalentni) ili provjerom znanja kod upisa koju organizira Odbor za poslijediplomske studije.
 • Postojanje pisanog projektnog prijedloga, tj. prijedloga doktorskog istraživanja, koji kandidati predaju s ostalom dokumentacijom, a kojeg u sklopu intervjua kandidata ocjenjuje Povjerenstvo za upis, imenovano od strane Odbora za poslijediplomske studije.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

 • diploma o završenom studiju ili ovjerena preslika diplome kod javnog bilježnika ili uvjerenje o završenom studiju
 • potvrdnica o prosjeku ocjena
 • pisana preporuka studijskog savjetnika s izjavom o prihvaćanju mentorstva studija  (u obrascu u privitku Natječaja dostupnom na mrežnim stranicama Fakulteta, PDDS_03)
 • isprava o položenom stupnju engleskog jezika  (intermediate level tj. III. i/ili IV. stupanj i/ili diploma Cambridge Certificate I. stupanj) ili pisana izjava da će pristupiti provjeri koju organizira Odbor za poslijediplomske studije
 • potvrdnica/isprava o položenom tečaju koju izdaje ovlašteni organizator takvih tečaja (CARNet ili odgovarajući) ili pisana izjava da će pristupiti provjeri koju organizira Odbor za poslijediplomske studije
 • pisani projektni prijedlog, tj. prijedlog doktorskog istraživanja
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu (isključivo original)
 • životopis (na obrascu dostupnom na  mrežnoj stranici Fakulteta)
 • odluka tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija – obavezno navesti OIB tvrtke)  ili osobno potpisana pisana izjava (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija) ili pisanu izjavu institucije (ako institucija plaća troškove školarine, OIB institucije)
 • preslika uplatnice na iznos od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (u  poziv na broj zaduženja upisati: 16 – OIB, a u model: 00 te s naznakom: za troškove razredbenog postupka PDS)

 

Sve privitke potrebno je označiti (npr. A1, A1.1, A1.2; B1.,B2.1 itd) u Obrascu za prijavu bodova u razredbenom postupku (PDDS_02) prema tablici koja se nalazi u obrascu i u Uputama za prijavu i bodovanje, a koje su privitak Natječaju za upis i mogu se preuzeti sa stranice www.mefos.hr.

 

Napomena: BEZ PRETHODNO NAVEDENIH PRIVITAKA i OSTALIH DOKAZA TRAŽENIH ELEMENATA, BODOVI SE NEĆE PRIZNAVATI


Pristupnici – znanstveni novaci te ostali zaposlenici Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – asistenti (osim prethodno navedenih dokumenata i uplatnice) trebaju priložiti ugovor o radu s visokim učilištem.


Dodatna dokumentacija za pristupnike koji imaju prosjek manji od 3,50:

 

 • preporuka najmanje dvije osobe u  znanstveno–nastavnom ili znanstvenom zvanju, od kojih obavezno jedna mora biti studijski savjetnik i/ili mentor u izradi doktorata, na propisanom obrascu
 • znanstvene publikacije, u kojima je barem jedan cjeloviti izvorni znanstveni rad, objavljen u razdoblju ne dužem od 5 godina prije prijave na natječaj na kojem je pristupnik autor ili suautor u časopisu razvrstanom u prvu (Q1) ili drugu (Q2) kvartilu predmetne kategorije prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank indicator) u godini objave znanstvenog rada ili prema najnovijem izvješću objavljenom do dana prijave na natječaj – Priložiti potvrdu Knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku o broju objavljenih znanstvenih radova u zadnjih 5 godina te kvartili časopisa u kojima su radovi objavljeni

Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije su informacije na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/?g=5&i=12)

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.                                        

 

TRAJANJE STUDIJA: 3 GODINE (6 semestara)


BROJ UPISNIH MJESTA: 

25 (20 za hrvatske državljane i 5 za strane državljane)

VISINA ŠKOLARINE: 12.500,00 kn po semestru studija

Odabir pristupnika obavljat će se na temelju razredbenog postupka, bez obveze polaganja razredbenog ispita, sukladno odredbama Pravila za izvedbu Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo.

Imena izabranih pristupnika,  kao i imena studijskih savjetnika bit će javno objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta.

  
Na Natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama Fakulteta: http://www.mefos.hr

 

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili  nisu potpune neće se uzimati u obzir.

    
Propisani obrasci:  

„Prijava PDDS_01“, 

„Obrazac za bodovanje PDDS_02“,

„Izjava o preuzimanju obveze studijskog savjetnika PDDS_03“ 

„CV obrazac“,

„Prijedlog istraživanja“ 

„Upute za prijavu i bodovanje“

za studente s prosjekom manjim od 3,50 – „Preporuka“