Katedra za internu medicinu i povijest medicine

Predsjednica katedre:
 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom):

 

Interna medicina

 

Vanjski suradnici:

 

Interna medicina

 • Prof.dr.sc. Sanja Balen, dr.med. – redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Prof.dr.sc. Damir Nemet, prim.dr.med. - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med. - redoviti profesor
 • Prof.dr.sc. Josip Vincelj, dr.med. – redoviti profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Ivan Alerić, dr.med. – izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Nenad Lakušić, dr.med. – izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Goran Krstačić, dr.med. – izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Tomislav Jukić, dr.med.dent. – izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Dario Rahelić – izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Slavica Labor, dr.med. - docent
 • Doc.dr.sc. Vjekoslav Amidžić, dr.med. – docent
 • Doc.dr.sc. Miroslav Šram, dr.med. - docent
 • Doc.dr.sc. Višnja Prus, dr.med. – docent
 • Doc.dr.sc. Duško Cerovac, dr.med.- docent
 • Doc.dr.sc. Dario Nakić, dr.med. – docent
 • Izv. prof. dr.sc. Dražen Pulanić, dr.med. – izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Delfa Radić Krišto - docent
 • Doc.dr.sc. Tomislav Bulum – docent
 • Doc.dr. sc. Tihana Šimundić - docent
 • Doc. dr.sc. Zorin Makarović, dr.med. - docent
 • Doc. dr.sc. Duško Kardum, dr. med. – docent
 • Hrvoje Holik, dr. med. – asistent
 • Nataša Mozer, dr. med. – asistent
 • Krešimir Gabaldo, dr. med. – asistent
 • Maja Jurić Samardžić, dr. med. – asistent
 • Ivana Vučinić Ljubičić, dr. med. – asistent
 • Goran Pavlović, dr. med. – asistent
 • Ana Gudelj Gračanin, dr. med. – asistent
 • Sandra Jakšić Jurinjak, dr. med. – asistent
 • Josipa Josipović, dr. med. – asistent
 • Tajana Juranović, dr. med. – asistent
 • Valentina Strinović, dr. med. – asistent
 • Zvonimir Gregorić, dr. med. – asistent
 • Matej Plažanin, dr. med. – asistent
 • Livija Sušić, dr. med. – asistent
 • Ivan Šegec, dr. med. - asistent
 • Danijela Mjeda, dr.med. - asistent
 • Anto Stažić, dr.med. - asistent
 • Vlasta Oršić Frič, dr.med.- asistent
 • Petra Čičak, dr.med.- asistent
 • Željka Kardum, dr.med.- asistent
 • Ivana Tolj, dr.med.- asistent
 • Andreja Bartulić, dr.med  – asistent
 • Ana Marija Masle, dr med – asistent
 • Marija Tripolski, dr med - asistent
Umirovljeni nastavnici
 
 • prof.dr.sc. Mihajlo Šesto, prim.dr.med. - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • prof.dr.sc. Dubravko Božić, prim dr.med.
 • prof.dr.sc. Katija Čatipović, prim dr.med.
 • prof.dr.sc. Ivan Balen, prim.dr.med.
 • doc.dr.sc. Dragica Bistrović, prim.dr.med.
 • doc.dr.sc. Marko Lukić, dipl.ing. docent
 • doc.dr.sc. Marko Jakić, prim.dr.med. - docent
 • mr.sc. Vladimir Peljhan, prim.dr.med.
 • Miroslav Volarić, dr.med.
Gostujući profesori
 
 • prof.dr.sc. Georg Y, Wu, gostujući profesor, USA
 • prof.dr.sc. Bojan Čerček, gostujući profesor, USA
 • prof.dr.sc. Roland Pulanić, gostujući profesor
 • prof.dr.sc. Aleksandar Nešković, gostujući profesor
 • prof.dr.sc. Alojz Ihan, gostujući profesor
 • prof.dr.sc. Bojan Tepeš. gostujući profesor
 • prof.dr.sc. Dragoslav Damjanov, gostujući profesor
 • akademik Željko Reiner, gostujući profesor

 

Povijest razvoja

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je 1979. godine osnovao dislocirani Studij medicine u Osijeku. U Osijeku prvi voditelj Katedre za internu medicinu i voditelj studija medicine bio je prof.dr.sc.Ivan Čandrlić, prim.dr.med. Te je funkcije obnašao do svoje smrti, 1993. godine. Odjel za unutarnje bolesti prvi je odjel Opće bolnice Osijek koji je prerastao u Kliniku za unutrašnje bolesti Medicinskog fakulteta Zagreb 1986. godine, a prof.dr.sc. Ivan Čandrlić, prim.dr.med. bio je njen prvi predstojnik. Od 1993.godine prof.dr.sc.Ante Ivandić, prim.dr.med. preuzeo je voditeljstvo dislociranog Studija medicine i Katedre za internu medicinu, a istovremeno postao i predstojnik Klinike za internu medicinu Kliničke bolnice Osijek. Dislocirani Studij medicine u Osijeku vodio je do 1996.godine.

 

Od 1998.godine dislocirani Studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb postaje samostalan Medicinski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prvi predsjednik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku postaje prof.dr.sc. Ante Ivandić, prim.dr.med. i tu funkciju obnaša do svoje smrti, 2003.godine.

 

Od 2003. do 2016. godine predsjednik Katedre za internu medicinu bio je prof.dr.sc. Aleksandar Včev, prim.dr.med. Na prijedlog predsjednika katedre prof.dr.sc. Aleksandra Včeva iz katedre se odvaja medicinska etika, koja ulazi u sastav nove Katedre za sestrinstvo, medicinsku etiku i palijativnu medicinu, a tada katedra mijenja ime u Katedra za internu medicinu i povijest medicine. 2015. godine katedri se priključuje obiteljska medicina koja izlazi iz zajedničke katedre s javnim zdravstvom, te nastaje katedra za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine.

 

Od 2016. do 2021. godine predsjednik Katedre za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine bio je prof. dr. sc. Jure Mirat. Od 2021. predsjednica Katedre za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine je izv. prof. prim. dr. sc. Tatjana Bačun, dr med.. Iste godine osnovana je Katerdra za obiteljsku medicinu te katedra mijenja naziv u Katedru za internu medicinu i povijest medicine. Danas je to Katedra s najvećim brojem nastavnika i asistenata te predmeta na studijskim programima Medicinskog fakulteta Osijek.