Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-07

URBROJ: 2158-61-05-22-17) od 23. svibnja 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Štefanija Kolačko

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


Povezanost biometrijskih obilježja oka s tjelesnom visinom, masom, dobi i spolom u zdrave preprezbiopske populacije


Mentor: doc. dr. sc. Jurica Predović, komentor: izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


  1. izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Josip Barać, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku,član
  3. izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u u Rijeci, član

Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Dubravka Biuk, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Suzana Matić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku


Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak, 17. lipnja 2022. g., u 13:00 u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.