Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-09

URBROJ: 2158-61-05-22-14) od 18. srpnja 2022. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Hrvoje Kaučić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

Učinkovitost stereotaksijske ablativne radioterapije neresektabilnog lokalno uznapredovalog raka gušterače eskalacijom doze uz kontinuirano intrafrakcijsko praćenje"


Mentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz, komentor: prof. dr. sc. Leonardo PatrljPred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, predsjednik,
  2. doc. dr .sc. Otmar Rubin, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član,
  3. prof. dr. sc. Damir Vrbanec, redoviti profesor u trajnom zvanju  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, član


Rezervni članovi: doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, docent Medicinskog fakluteta Osijek i doc. dr. sc. Mladen Kasabašić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u četvrtak, 15. rujna 2022. g., u 14:00 u Videokonferencijskoj dvorani, predavaonica P2, potkrovlje Medicinskog fakulteta u Osijeku, J. Huttlera 4