Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-09

URBROJ: 2158-61-05-22-20) od 18. srpnja 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Ivana Gusar

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


Oblik mentorskog pristupa kao prediktor razine zadovoljstva studenata mentorskom potporom i razvoja profesionalnog identiteta tijekom kliničke edukacije u sustavu obrazovanja prvostupnika sestrinstva“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Robert Lovrić, komentorica: doc. dr. sc. Andrea TokićPred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Ivana Barać, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Daniela Malnar, redovita profesorica Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, članica


Rezervni članovi: prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku.Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u utorak, 26. srpnja 2022. g., u 11:00 u predavaonici p2, Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.