Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-11

URBROJ: 2158-61-05-22-45) od 26. rujna 2022. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Danijela Nujić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Mental disorders among children and adolescents with overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis“

„Mentalni poremećaj u djece i adolescenata s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom: sustavni pregled i meta-analiza“


Mentor: prof. dr. sc. Josip Milas, komentor: doc. dr. sc. Ivan Miškulin


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. doc. dr. sc. Igor Marijanac, naslovni docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik

2. doc. dr. sc. Ante Cvitković, naslovni docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

3. doc. dr. sc. Vera Musil, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica


Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u OsijekuJavna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u ponedjeljak, 3. listopada 2022. g., u 13:00 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.