Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije

 

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-18

URBROJ: 2158-61-05-22-22) od 22. prosinca 2022. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

 

Oliver Pavlović

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

 

„Imunohistokemijska ekspresija Wnt-4 kao predskazatelj biološkog ponašanja svjetlostaničnog karcinoma bubrega“

 

Mentor: doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, komentor: doc. dr. sc. Ivan Miškulin

 

 

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Milanka Mrčela, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Bojan Sudarević, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3. akademik Željko Kaštelan, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član

 

Rezervni članovi: doc. dr.  sc. Ilijan Tomaš, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Jasmina Rajc, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

 

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 30. prosinca 2022. g., u 11:00 u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek