Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

18. siječnja 2023. godine u 13:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Tijana Pandurović, dr. med.


Naslov doktorske disertacije: „Detekcija tumorske infiltracije karotidne arterije u pacijenata s malignom bolešću glave i vrata metodom dubokog učenja iz podataka dobivenih ultrazvučnim pregledom“


Mentor: doc. dr. sc. Damir Štimac, komentorica: doc. dr. sc. Tajana Turk


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Tatjana Rotim, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Krešimir Šolić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku, član
  3. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član