Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

18. siječnja 2023. godine u 14:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Dijana Hnatešen, mag. med. techn.


Naslov doktorske disertacije: „Kvaliteta života, intenzitet bola, anksioznost i depresija u pacijenata sa kroničnom križoboljom liječenih multidisciplinarnim biopsihosocijalnim pristupom


Mentor prof. dr. sc. Roman Pavić, komentor: prof. dr. sc. Ivan Radoš


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Ozana Katarina Tot, docentica Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica