Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

30. lipnja 2022. godine u 11:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Jadranka Plužarić, mag. med. techn.

Naslov doktorske disertacije: „Prediktivna vrijednost povezljivosti u samopercepciji uspješnog starenja”

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, komentorica: doc. dr. sc. Ivana Barać


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg, docentica Sveučilišta Sjever u Koprivnici, članica