Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

11. listopada 2022. godine u 10:00h


Javna prezentacija održat će se u Maloj informatičkoj učionici, I. kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Željka Kardum, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: “Citokinski odgovor u bolesnika sa sistemskom sklerozom”


Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Branimir Anić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član