Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor


1. u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku

1.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena


2. u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu

2.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena


3. u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu

3.1. dva (2) zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske, znanstvene grane kirurgija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena


3.2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske, znanstvene grane urologija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena


4. u Katedri za javno zdravstvo 

4.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena


5. u Katedri za anatomiju i neuroznanost

5.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena


Kandidati Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto viši asistent dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) te posebne uvjete propisane člankom 39. stavak 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” br. 119/22.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst.


Kandidati natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docent dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) te posebne uvjete propisane člankom 39. stavak 1. i člankom 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” br. 119/22), uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, te uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 3. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.


Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).


Kandidati za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta (točka 1.1. i 5.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 5.  –  prijava na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta.


Kandidati za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (točke 2.1.- 4.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 2. -  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.


Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.


Dokumentacija uz prijavu na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija predaje se u dva (2) primjerka na propisanom obrascu, a radovi u jednom (1) primjerku, te u elektroničkom obliku (na USB-u u pdf. formatu, a životopis i popis radova i u word formatu).


Kandidati Natječaja za izbor na radno mjesto višeg asistenta koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervju pred Povjerenstvom radi provjere znanja i motivacije, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua, bit će obaviješteni putem elektroničke pošte Medicinskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja razgovora/intervjua.


Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici www.mefos.unios.hr Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu pred Povjerenstvom smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.


Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.


Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.


Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK

Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEKKLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2158-61-02-23-01


objavljeno: 11.1.2023.