Nastupno predavanje

KLASA:112-01/21-01/01

URBROJ: 2158-61-05-21-21

Osijek, 11. ožujka  2021.


Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. MARINE  FERENAC  KIŠ, mag. mol.biol., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti  u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“METABOLIČKA  GORIVA  I  NUTRITIVNE KOMPONENTE”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem u četvrtak, 18. ožujka 2021. s početkom u 8.30 sati na kolegiju Biokemija, studentima I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika. 


Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:


  1. prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Stana Tokić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

​Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Nikola Bijelić, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član


DEKAN

Prof.dr.sc. Jure Mirat