• Fakultet
  • Prijava nepravilnosti

Prijava nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" br. 17/19.) uređuje se prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, pravna osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

 

Imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, sukladno člancima 19. i 21. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Medicinskom fakultetu Osijek i članku 32. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, dekan Fakulteta imenovao je povjerljivu osobu iz reda zaposlenika Fakulteta i zamjenika povjerljive osobe.


Povjerljiva osoba: Izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, izvanredna profesorica u Katedri za Medicinsku biologiju i genetiku

Zamjenik povjerljive osobe: Doc. dr. sc. Antonio Kokot, docent u Katedri za anatomiju i neuroznanost

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti provodi se sukladno Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Medicinskom fakultetu Osijek, a započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava se može podnijeti:


pisanim putem na adresu:

Medicinski fakultet Osijek
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek 
s naznakom: „Prijava nepravilnosti“


usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na adresu: prijava.nepravilnosti@mefos.hr


Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.


Prijava nepravilnosti obvezno treba sadržavati:
•    podatke o prijavitelju nepravilnosti,
•    naziv poslodavca prijavitelja,
•    podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi,
•    datum prijave i 
•    opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve navedene podatke ili se po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na dopunu i odrediti mu rok od osam (8) dana u kojem se prijava ima dopuniti. Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s navedenim, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.