• Znanost
  • Centri izvrsnosti

 Znanstveni centri izvrsnosti 

Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti – Znanstveni centar izvrsnosti  za personaliziranu brigu o zdravlju

 

VODITELJICA CENTRA izvrsnosti i istraživačke jedinice za istrazivanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane: prof.dr.sc. Ines Drenjančević

 

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinkih znanosti ustrojen pri Sveučilištu u Osijeku. Sačinjavaju ga dvije znanstvene jedinice: Znanstvena jedinica za istraživanje u glikoznanosti koju vodi prof. dr. sc. Gordan Lauc s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Znanstvena jedinica za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane koju vodi prof. dr. sc. Ines Drenjančević s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 
 

Odluka o proglašenju donesena je 6. studenog 2015, a osnovan je  11. prosinca 2015 godine. Nakon dvije godine pripremniih aktivnosti i prijave projekta, 5. listopada 2017. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i invsticijskih fondova u financijskom razdovlju  2014-2020. godine KK.01.1.1.01.0010 Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, za period od 5 godina. Razdoblje provedbe projekta je od 1.6.2017- 1.6.2022, dok se ispunjenje svih indikatora očekuje do 2024. godine.
 

Znanstvena jedinica za istraživanje glikoznanosti okuplja istraživače s Farmaceutsko-biokemijskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Dječje bolnice Srebrnjak, Specijalne bolnice Sveta Katarina i tvrtke Genos.  Istraživanja u sklopu ove znanstvene jedinice usmjerena su razumjevanju značaja individualnih razlika u glikozilaciji proteina za razvoj bolesti, te glikana kao biomarkera u personaliziranoj medicini. 
 

Znanstvena jedinica za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane okuplja istraživače s Medicinskog i Fakulteta agrobiotehničih znanosti, te Odsjeka za kemiju Sveučilišta u Osijeku. 

Istraživanja u sklopu ove znanstvene jedinice usmjerena su istraživanju, proizvodnji i medicinskim ispitivanjem funkcionalne hrane, s ciljem održanja i poboljšanja zdravlja kroz proizvodnju i primjenu hrane (jaja i piletine) obogaćene određenim ključnim komponentama. Istraživači ove znanstvene jedinice su dobitnici brojnih međunarodnih priznanja i zlatnih medalja za inovacije na području proizvodnje funkcionalne hrane i elektrokemijske senzore za primjenu u biomedicini, poljoprivredi i zaštiti okoliša. 
 

Ovaj Znanstveni centar izvrsnosti zamišljen je kao efikasan način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne. Jedan od primjera sinergističke aktivnosti između znanstvenih jedinica ovog ZCI je mogućnost analize glikanskih biomarkera u evaluaciji učinaka primjene funkcionalne hrane kod zdravih ispitanika i bolesnika, Kako je riječ o inovativnom i originalnom pristupu hrani, radom ovog centra povećat će se međunarodna znanstvena te gospodarska konkurentnost naše regije, a time i cijele Hrvatske.
 

Više o ZCI na http://zcipersonhealth.unios.hr/

 

Trajanje projekta: 1.6.2017- 1.6.2022.

Znanstveni centar izvrsnosti ima potpisan Sporazum o produženju svojih aktivnosti do 2025. godine.

Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost "Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi"  

 

Voditelj projekta MEFOS istraživačke grupe: prof.dr.sc. Marija Heffer

 

Nositelj: Medicinski fakultet Zagreb
 

Partneri: Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, Centar za kliničku primjenu neuroznanosti, Poliklinika Neuron, Institut Ruđer Bošković, Prirodoslavno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski fakultet Sveučilišta  u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  Klinička bolnica Dubrava, Klinika za psihijatriju Vrapče, Viša medicinska škola Zagreb

 

Članovi Katedre za medicinsku biologiju i genetiku MEFOS dio su projektnog tima projekta Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu kliničku i translacijsku neuroznanost sa sjedištem u Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Šalata 11, Zagreb.  
 

MEFOS članovi dio su projektnog tima čiji je voditelj prof. dr. sc. Goran Šimić i rade na istraživanjima pod naslovom ’Novi biomarkeri starenja, Alzheimerove bolesti i vaskularne demencije; razvoj preventivnih strategija protiv neurodegeneracije.’

 

Gangliozidi su klasa membranskih lipida koji sudjeluju u brojnim fiziološkim procesima  poput proliferacije, diferencijacije, apoptoze, transdukcije signala, stanične adhezije i međustanične komunikacije. Gangliozidi su posebno zastupljeni u živčanom sustavu sisavaca; neke njihove specifične uloge u mozgu omogućavaju pravilne interakcije akson-glija i sudjelovanje u molekularnom mehanizmu učenja i pamćenja. Gangliozidi su koncentrirani unutar membranskih mikrodomena (lipidne splavi) i tvore odgovarajuće lipidno okruženje ključno za pravilno pozicioniranje i funkcioniranje membranskih proteina 
 

Cilj projekta je istražiti prisutnost i prirodu specifičnih interakcija lipida i proteina in vitro, analizirati utjecaj promjena u sastavu membranskog lipida na ekspresiju membranskih proteina od posebnog interesa – neuroplastina, koji  sudjeluje u procesu neurodegeneracije.

 

Trajanje projekta: 11.12.2017. - 10.12.2022.