• Studenti
  • Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom

Studentima s invaliditetom Medicinskog fakulteta u Osijeku osiguran je prikladan pristup zgradi fakulteta te dizalo, a raspored predavaonica sastavlja se u skladu s mogućnostima studenata. Za studente s drugim oblicima invaliditeta uvijek su otvorena vrata studentske referade, Studentski zbor te studentski pravobranitelj kako bi im pomogli u ostvarenju potreba, zamolbi i mogućih poteškoća.


Koordinator za studente s invaliditetom Medicinskog fakulteta Osijek

Edi Rođak, mag.biol.exp. imenuje se koordinatorom za studente s invaliditetom Medicinskog fakulteta Osijek.

 

Imenovani koordinator za studente s invaliditetom ima sljedeće zadaće:

  • budućim studentima koji su osobe s invaliditetom davati informacije o mogućnostima studiranja na Medicinskom fakultetu Osijek,
  • pružati informacije, savjete i pomoć studentima s invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava,
  • koordinirati nastavnike, studentske službe i ostale službe Medicinskog fakulteta Osijek u svrhu ostvarivanja prava vezanih za prilagodbu nastave i ispita (pomoći u ostvarenju razumnih prilagodbi u izvođenju nastave, prilagodbe nastavnih materijala i ispitnih zadataka) te drugih pitanja vezanih uz prava studenata s invaliditeteom.

 

Odluka o imenovanju koordinatora za studente s invaliditetom objavljuje se na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta Osijek.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Važne informacije mogu se naći na i stranici Sveučilišta.