• Ustroj
 • Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće

Članovi fakultetskog vijeća

 

Sastav fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Predstavnici nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju:
 1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun
 2. izv. prof. dr. sc. Josip Barać
 3. prof. dr. sc. Tatjana Belovari
 4. doc. dr. sc. Hrvoje Brkić
 5. prof. dr. sc. Dunja Degmečić
 6. doc. dr. sc. Dalibor Divković
 7. izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević
 8. doc. dr. sc. Boris Dumenčić
 9. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac
 10. prof. dr. sc. Marija Heffer
 11. doc. dr. sc. Stjepan Jurić
 12. izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot
 13. prof. dr. sc. Slavica Kvolik
 14. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić
 15. prof. dr. sc. Vesna Milas
 16. doc. dr. sc. Ivan Miškulin
 17. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić
 18. prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić
 19. izv. prof. dr. sc. Krešimir Šolić
 20. doc. dr. sc. Damir Štimac
 21. doc. dr. sc. Stana Tokić
 
Predstavnik nastavnika u nastavnom zvanju:
 1. Kristina Kralik, prof.
 
Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju:
 1. Damir  Mihić, asistent
 2. Oliver Pavlović, asistent
 3. dr. sc. Tihana Mendeš, poslijedoktorand
 
Predstavnik zaposlenika:
 1. Gabriela Volner, mag. prim. educ.
 
Predstavnici studenata:
 1. Luka Medić
 2. Ante Listeš
 3. Petra Lukač
 4. Lea Arambašić
 5. Josip Kajan
 
Članovi po položaju – Dekan i prodekani:
 1. Prof.dr.sc. Ivica Mihaljević - dekan
 2. Prof.dr.sc. Andrijana Včeva - prodekanica za nastavu i studente
 3. Izv.prof.dr.sc. Ines Bilić Ćurčić - prodekanica za poslijediplomske studije
 4. Prof.dr.sc. Ines Drenjančević - prodekanica za znanost
 5. Prof.dr.sc. Siniša Šijanović - prodekan za odnose s nastavnim bazama
 6. Izv.prof.dr.sc. Ana Stupin - prodekanica za međuinstitucijsku suradnju i razvoj