• Znanost
 • Knjige, udžbenici i priručnici

  Knjige, udžbenici i priručnici  

 1. NEUROKARDIOLOGIJA Urednici:  Goran Krstačić i Silva Butković Soldo i skupina autora, 2018.
 2. Neurologija, 2. Izdanje. Silva Butković Soldo, Marina Titlić, 2018.
 3. Medicinska biokemija i laboratorijska medicina u kliničkoj praksi, 2. izdanje. Elizabeta Topić; Dragan Primorac; Stipan Janković; Medicinska naklada Zagreb, 2018.
 4. IMUNOSNE OSNOVE BOLESTI CRIJEVA. Ljiljana Majnarić Trtica, Aleksandar Včev, Stana Tokić, Jelena Jakab i Nikola Volarić, 2018.
 5. TRANZICIJSKA MEDICINA.  (Suizdavač Sveučilište u Splitu). Irena Bralić i suradnici, Medicinska naklada Zagreb, 2018,
 6. KLINIČKA ONKOLOGIJA, 3. izdanje. Eduard Vrdoljak, Ingrid Belac-Lovasić, Zvonko Kusić, Damir Gugić i Antonio Juretić, Medicinska naklada Zagreb, 2018.
 7. PRIRUČNIK VJEŠTINA U OPĆOJ/OBITELJSKOJ MEDICINI. Ljiljana Majnarić Trtica, Aleksandar Včev i skupina  autora (Zlatna Andraković, Sanja Bekić, Vesna Bilić-Kirin, Ana Birtić, Vjeran Bogović, Mario Ćurković, Albina Dumić, Rudika Gmajnić, Valentina Hećimović, Ljiljana Majnarić Trtica, Matea Matić, Jasna Plužarić, Sanda Pribić,  Lidija Prlić Šturman, Marica Raspudić-Brekalo, Šefket Šabanović, Željko Vojvodić, Slavica Vrtarić), 2018.
 8. NEUROKIRURGIJA, Krešimir Rotim i Tomislav Sajko, 2019.
 9. Medicinska mikrobiologija 2. izdanje. Smilja Kalenić i suradnici - Domagoj Drenjančević, Marijan Orlović, 2019.
 10. Klinički kolegij VI: KLINIČKA BIOKEMIJA II (Sveučilišni priručnik). J. Wagner Kostadinović i sur. Medicinski fakultet Osijek, tiskano izdanje, 2021.
 11. ORTOPEDSKA PROPEDEUTIKA. Damir Matoković, Marko Pećina, Miroslav Hašpl, 2019.
 12. Doniranje organa, Ozana Katarina Tot, Slavica Kvolik, (udžbenik za izborni predmet: Doniranje organa, za studente Medicinskog fakulteta u Osijeku) digitalno izdanje, 2019.
 13. Neurološke posljedice alkoholizma. Silva Butković Soldo, Romana Perković, Krunoslav Buljan, 2019.
 14. „Prva pomoć,” 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Slavice Kvolik i skupine autora – digitalno izdanje, 2019.
 15. NAJČEŠĆI VESTIBULARNI POREMEĆAJI. Siniša Maslovara, Silva Butković Soldo, 2019.
 16. PRETILOST I LIJEČENJE. Ivo Soldo, Toni Kolak i skupina autora,Medicinka naklada Zagreb, 2020.
 17. Od sumnje do paranoje- svijet sumanutih ideja. Dunja Degmečić, 2021
 18. MULTIPLA SKLEROZA- Vanja Bašić Kes (urednica) i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb 2021.
 19. Interna medicina - udžbenik za studente medicine.  Damir Mihić, Jure Mirat, Aleksandar Včev, Robert Steiner, Silvio Mihaljević, Lana Maričić, Robert Smolić i Domagoj Loinjak i 20 koautora, 2021.

 

Izdanja FDMZ,  suizdavača s Medicinskim fakultetom Osijek 2018-2020:

 

 1. udžbenik na engleskom jeziku ”AMBLYOPIA”  urednika Mladena Bušića, Mirjane Bjeloš, Biljane Kuzmanović Elabjer, Damira Bosnara, 2018.
 2. monografija ”Medicinski fakultet Osijek 1998. – 2018.” urednika prof. dr. sc. Pave Filakovića, autori nastavnici, djelatnici i studenti Medicinskog fakulteta u Osijeku, 2018.
 3. Klasifikacija i dijagnostika psihičkih poremećaja. Pavo Filaković, 2019.
 4. Osnove modela, teorija i prakse zdravstvene njege. Hugh P. McKenna, Majda Pajnkihar, Fiona A. Murphy, 2020.
 5. Minimalno invazivna ginekološka kirurgija- Miroslav Kopjar, Rajko Fureš, Siniša Šijanović (24 autora), 2020.
 6. Praeludium ophthalmologicum, Mladen Bušić, Mirjana Bjeloš, Biljana Kuzmanović, Daliborka Miletić, 2020.
 1. Lomovi i iščašenja. Janko Hančević i sur. Sveučilište J. J. Strosmayera Osijek, 1998.
 2. Rekonstrukcija urološke kirurgije. Darko Kropfl, Ruđer Novak, Antun Tucak i sur. Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek; Medicinska naklada Zagreb, 1999. 
 3. Klinička anatomija abdomena. Vasilije Nikolić, Predrag Keros. Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek; Medicinska naklada Ljevak Zagreb, 2000. 
 4. Zavoji. Davorin Đanić, Alen Sekelj. Sveučilište J.J. Strosmayera Osijek; Naklada Slap Jastrebarsko, 2000. 
 5. Rana. Janko Hančević, Tomislav Antoljak i sur. Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Naklada Slap Jastrebarsko, 2000. 
 6. Bolesti debelog crijeva. Aleksandar Včev. Osijek, 2002. 
 7. Epidemiologija zaraznih bolesti. Darko Ropac i sur. Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek; Medicinska naklada Zagreb, 2003. (nema amblem MFO; ima amblem sveučilišta). 
 8. Spoznaje o mozgu: početnica o mozgu i živčanom sustavu (prijevod The Society for Neuroscience), kordinator prijevoda Marija Heffer-Lauc. Medicinski fakultet Osijek, 2003. 
 9. Pedijatrija. Duško Mardešić i suradnici. Sveučilište J.J. Strosmayera Osijek; Školska knjiga Zagreb, 2003. 
 10. Opća epidemiologija. Dinko Puntarić, Darko Ropac. Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek; Medicinska naklada Zagreb, 2004. 
 11. Znanje i vještine: priručnik za studente medicine. Zbor studenata Medicinskog fakulteta Osijek, urednik. 2007. 
 12. Praktikum namijenjen kolegiju Ratne medicine. Has Borislav i suradnici. 2007.
 13. Praktikum za studente: Opća kirurgija. Borislav Has i suradnici. Medicinski fakultet Osijek, 2008. 
 14. 1Klinička anesteziologija: Reanimatologija i intenzivno liječenje 1. izd. Katarina Šakić- Zdravčević i sur. Medicinski fakultet Osijek, 2008. 
 15. „Kako živac živi“: Odabrane teme iz područja neuromuskularnih bolesti. Silva Butković-Soldo, Ervina Bilić. Medicinski fakultet Osijek, 2008. 
 16. 10 Godina Medicinskog fakulteta u Osijeku, 2008. 
 17. Neuropatska bol: patofiziologija, dijagnostika i liječenje 2. izdanje. Mira Fingler, Marijana Braš. Medicinski fakultet Osijek, 2009. 
 18. Prehrana i ulkusna bolest. Marko Lukić, Aleksandar Včev. Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, 2009. 
 19. Zbornik radova: program trajnog medicinskog usavršavanja. Josip Fajdić, 2009. 
 20. Priručnik: Osnove transfuzijske medicine. Sanja Belan. Medicinski fakultet Osijek, 2010. 
 21. Krvlju prenosive bolesti: priručnik. Marina Samardžija. Medicinski fakultet Osijek, 2011. 
 22. Neurologija: za visoku školu za medicinske sestre, fizioterapeute, inženjere radiologije. Silva Butković Soldo, Marina Titlić. Medicinski fakultet Osijek; Studio HS Internet d.o.o. Osijek, 2012. 
 23. Teorijska promišljanja o/u zdravstvenoj njezi 2. Nada Prlić, Majda Pajnkihar, urednici Medicinski fakultet Osijek, 2012. 
 24. Teorijska promišljanja o/u zdravstvenoj njezi: Zbornik radova iz Teorija zdravstvene njege studenata diplomskog studija sestrinstva. Majda Pajnkihar , Nada Prlić, urednici Medicinski fakultet Osijek, 2012. 
 25. Psihodinamski pristup oboljelima od karcinoma. Anton Sanda, Slobodan Mrđenović, Damir Gugić. Medicinski fakultet Osijek; Svjetla grada Osijek, 2012. 
 26. Menadžment u zdravstvu: priručnik. Sanja Balen. Medicinski fakultet Osijek, 2012. 
 27. Sekundarna prevencija u pedijatriji: Zbornik radova. Aberle Neda, Mile Bitunjac, ur. Medicinski fakultet Osijek, 2012. 
 28. Josip Benčević (1890.-1976.): Brođanin, Osječanin i hrvatski kirurg. Ivica Balen, Marica Jandrić-Balen, Stribor Uzelac-Schwendemann. Medicinski fakultet Osijek; Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, 2012. 
 29. Priručnik za vježbe iz medicinske biologije. Marija Heffer, Svjetlana Marić, Mirela Baus-Lončar i dr. Medicinski fakultet Osijek, 2013. 
 30. Medicina i turizam. Dario Nakić, Jogen Patrik, Ivo Klarin i dr. Medicinski fakultet Osijek, 2013. 
 31. Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija. Silva Butković-Soldo, ur. Medicinski fakultet Osijek, 2013. 
 32. Suvremeni pristup ranom liječenju politraumatiziranog bolesnika: priručnik stalnog medicinskog usavršavanja 2. Poslijediplomski tečaj 1. Kategorije. Slavica Kvolik, Ivan Lovrić, ur. Medicinski fakultet Osijek; Grafički studio Osijek, 2013. 
 33. Karakteristike autoimunih bolesti kod pacijenata iz Osječko-baranjske županije. Ines Drenjančević i dr. Medicinski fakultet Osijek, 2013. 
 34. Program and abstracts 2. International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C. septembar 11-13. 2014. Opatija, Hrvatska, izd. Osijek 2014. 
 35. Priručnik za seminare i vježbe iz medicinske biokemije 2. Glavaš-Obrovac Ljubica i sur., 2014. god. 
 36. Anestezija i intenzivno liječenje trudnica: Priručnik stalnog medicinskog usavršavanja; 3. Poslijediplomski tečaj 1. kategorije, 2014. ur. Brozović Gordana. Kopko d.o.o. Zagreb 2014. (katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Osijek). 
 37. Psihijatrija. Filaković Pavo i sur. 2014. god. 
 38. Mentalno zdravlje žena. Dunja Degmečić. Medicinska naklada Zagreb,2014
 39. Book of abstracts; 1. International symposium: Biomedical informatics, Osijek 21- Februar 2014. ur. Trtica Majnarić Ljiljana, Ilakovac Vesna. 2014. god. 
 40. Kirurgija na fronti: Ratni dnevnik Vatroslava Florschutza 1914-1918. Fatović-Ferenčić Stela; Tucak Antun. Osijek: Medicinski fakultet; 2014. 
 41. EKG u Kliničkoj praksi: Uvod u elektrokardiografiju; udžbenik. Mirat Jure. Osijek, 2014. 
 42. Mladen Bušić; Damir Bosnar; Biljana Kuzmanović Elabjer;Atlas bolesti stražnjeg segmenta oka - FAG, OCT i fotografije, 2014.
 43. Zbornik radova: Tajne i nedoumice u pedijatriji; Program stalnog medicinskog usavršavanja 1. kategorije. Ur. Milas Vesna, Pušeljić Silvija. Osijek, 2014. 
 44. Anemija – jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini. Pulanić Dražen, Včev Aleksandar. 2014. 
 45. Smolić Martina; Včev Aleksandar urednici. Knjiga sažetaka godišnjih seminarskih radova. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015. 
 46. Silva Butković Soldo; Dražen Kušan;Neurologija u Osijeku, monografija, 2015
 47. Silvio Bašić; Silva Butković Soldo;: Epilepsija i drugi poremećaji svijesti-klasifikacija, dijagnostika i liječenje,2015.
 48. Balen Sanja. Priručnik: Menadžment u zdravstvu; 2. izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; Rijeka : Medicinski fakultet Rijeka; 2015. 
 49. Samoanaliza Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Osijek: Medicinski fakultet; 2015. 
 50. Rajko Fureš; Ivan Krstitelj Lalangue, „otac“ medicinske stručne književnosti na hrvatskom jeziku i hrvatskog primaljstva, 2015.
 51. Smolić, M; Včev, A. ur. 2nd International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C (IMC-HCV-2015): Program and Abstracts 2nd; Osijek: Medicinski fakultet; 2015. 
 52. Biljana Kuzmanović Elabjer; Mladen Bušić; Damir Bosnar. Atlas ultrazvučne biomikroskopije Ultrazvučni prikaz patoloških stanja prednjeg segmenta oka, 2015.
 53. Včev, Aleksandar; Burton Neel. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje: OSKI; 1. hrvatsko izdanje; Osijek: Medicinski fakultet; 2015. 
 54. Dinko Puntarić; Darko Ropac; Anamarija Jurčev Savičević;Javno zdravstvo,2015
 55. Mahaček Dubravka. Revizija u zdravstvenom sustavu: udžbenik. Osijek: Medicinski fakultet; 2016. 
 56. Smolić Martina; Včev Aleksandar urednici. Knjiga sažetaka godišnjih seminarskih radova: Dies Doctorandorum. Osijek: Medicinski fakultet; 2016. 
 57. Mladen Bušić; Mirjana Bjeloš; Biljana Kuzmanović Elabjer; Damir Bosnar;Ambliopija,2016
 58. Katedra za anesteziologiju MFO. Prva pomoć: E-priručnik za studente 1 godine medicine MFO. Osijek: Medicinski fakultet; 2016. 
 59. Smolić Martina; Včev Aleksandar. Program and Abstracts 3rd. International Monothematic Conference on Viral Hepatitic C. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2016. 
 60. Branka Restek Petrović; Igor Filipčić. Rana intervencija kod psihotičnih poremećaja, Medicinska naklada Zagreb 2016.
 61. Damir Matoković. Radiološka mjerenja linija, osi i kutova koštano-zglobnog sustava, Medicinska naklada Zagreb, 2016.
 62. Smolić Martina; Včev Aleksandar; George Y. Program and Abstracts: 4th. International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C (IMC-HCV-2017). 5. octobar – 7 octobar 2017. Kapela Dvor, Croatia. Osijek: Medicinski fakultet; 2017.
 63. Maslovara Siniša; Butković Soldo Silva. Dijagnostika i rehabilitacija benignog pozicijskog paroksizmalnog vertiga. Osijek: Medicinski fakultet; 2017. 
 64. Mladen Bušić; Dean Šarić; Mirjana Bjeloš; Biljana Kuzmanović Elabjer; Damir Bosnar; Senad Ramić; Atlas rožnice, 2017
 65. Smolić Martina; Miškulin Maja; Včev Aleksandar. Dies Doctorandorum 2016: Book of Abstracts. Osijek: Medicinski fakultet; 2017. 
 66. Dunja Degmečić; Kreativni um, Medicinska naklada Zagreb, 2017.
 67. Krešimir Rotim: Anatomija, 2017.