• Upisi
  • Upis u poslijediplomske studije

Upisi u poslijediplomske studije

KLASA: 643-02/23-01/14
UR.BROJ: 2158-61-47-23-01
Osijek, 1. lipnja 2023.


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS U DOKTORSKI STUDIJ u akademskoj godini 2023/2024.
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI


UPIS u prvu godinu doktorskog studija, s početkom nastave u zimskom semestru akademske 2023/2024. godine

 

UVJETI ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA:


•    završen sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij medicine.
•    iznimno se na doktorski studij mogu upisati i osobe koje su završile sveučilišni prijediplomski i diplomski studij iz srodnih područja, ukoliko su nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija zaposlene u području biomedicine i zdravstva.
•    prosjek ocjena u  diplomskoj nastavi najmanje 3,50
•    iznimno, kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,50, ukoliko ispunjavaju dodatne uvjete 


Dodatni uvjeti za kandidate s prosjekom ocjena manjim od 3,50:


•    preporuke barem dvije osobe u znanstveno–nastavnom ili znanstvenom zvanju, od kojih jedna mora biti obavezno studijski savjetnik i/ili mentor u izradi doktorata
•    znanstvene publikacije, u kojima je barem jedan cjeloviti izvorni znanstveni rad, objavljen u razdoblju ne dužem od 5 godina prije prijave na natječaj na kojem je pristupnik autor ili suautor u časopisu razvrstanom u prvu (Q1) ili drugu (Q2) kvartilu predmetne kategorije prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank indicator) u godini objave znanstvenog rada ili prema najnovijem izvješću objavljenom do dana prijave na natječaj - Priložiti potvrdu Knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku o broju objavljenih znanstvenih radova u zadnjih 5 godina te kvartili časopisa u kojima su radovi objavljeni.


OSTALI UVJETI:


•    Postojanje studijskog savjetnika u znanstveno-nastavnom zvanju ili znanstvenom zvanju. Pristupnicima su na raspolaganju studijski savjetnici s popisa studijskih savjetnika Medicinskog fakulteta Osijek. 
•    Poznavanje engleskog jezika na razini koja omogućuje komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova. 
•    Pristupnici dokazuju znanje iz engleskog jezika ispravom o položenom stupnju (najmanje III. i IV. stupanj, tj. intermediate level) ili diplomom Cambridge Certificate (najmanje I. stupanj) kod ovlaštene škole stranog jezika ili provjerom znanja kod upisa koju organizira Odbor za poslijediplomske studije.
•    Osnovno znanje u primjeni osobnog računala – rad s uredskim aplikacijama za pisanje i obradu teksta, prezentaciju, pretraživanje interneta i dopisivanje e-poštom (MS Word, MS Power Point, MS Internet Explorer, MS Outlook ili slični, bazirani na otvorenom kodu). 
•    Pristupnici dokazuju znanje o primjeni računala potvrdnicom/ispravom o položenom tečaju koju izdaje ovlašteni organizator takvih tečaja (CARNet ili ekvivalentni) ili provjerom znanja kod upisa koju organizira Odbor za poslijediplomske studije.
•    Za sve pristupnike obvezan je intervju sa Povjerenstvom za upis.
•    Obvezno postojanje pisanog projektnog prijedloga, tj. prijedloga doktorskog istraživanja, koji kandidati predaju s ostalom dokumentacijom, a kojeg u sklopu intervjua kandidata ocjenjuje Povjerenstvo za upis, imenovano od strane Odbora za poslijediplomske studije. 
•    Povjerenstvom za upis će obaviti razgovor s kandidatima, koji su u obvezi izraditi prezentaciju i prezentirati prijedlog za istraživanje pred Povjerenstvom za upis  Usmeno obrazloženje Vaše teme istraživanja donosi bodove.


POTREBNA DOKUMENTACIJA:


•    diploma o završenom studiju ili ovjerena preslika diplome kod javnog bilježnika ili uvjerenje o završenom studiju
•    potvrdnica o prosjeku ocjena
•    pisana preporuka studijskog savjetnika s izjavom o prihvaćanju mentorstva studija  (u obrascu u privitku Natječaja dostupnom na mrežnim stranicama Fakulteta)
•    isprava o položenom stupnju engleskog jezika  (intermediate level tj. III. i/ili IV. stupanj i/ili diploma Cambridge Certificate I. stupanj) ili pisana izjava da će pristupiti provjeri koju organizira Odbor za poslijediplomske studije
•    potvrdnica/isprava o položenom tečaju koju izdaje ovlašteni organizator takvih tečaja (CARNet ili odgovarajući) ili pisana izjava da će pristupiti provjeri koju organizira Odbor za poslijediplomske studije
•    pisani projektni prijedlog, tj. prijedlog doktorskog istraživanja
•    domovnica ili dokaz o državljanstvu (isključivo original)
•    životopis (na obrascu dostupnom na  mrežnoj stranici Fakulteta) https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose 
•    odluka tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko  pravne osobe plaćaju troškove studija – obavezno navesti OIB tvrtke)  ili
•    osobno potpisana pisana izjava (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija) ili pisanu izjavu institucije (ako institucija plaća troškove školarine, OIB institucije)
•    preslika uplatnice na iznos od 47,00 EUR (slovima:četrdesetsedameura) na IBAN HR0825000091102014297 (u  poziv na broj zaduženja upisati: 16 – OIB, a u model: 00 te s naznakom: za troškove razredbenog postupka DS)
•    Sve privitke potrebno je označiti prema Obrascu za prijavu bodova u razredbenom postupku (npr. A1, A1.1, A1.2; B1.,B2.1 itd) i kao takve ih upisati u obrazac, tablicu koja je privitak Natječaju.


BEZ PRETHODNO NAVEDENIH PRIVITAKA I OSTALIH DOKAZA TRAŽENIH ELEMENATA BODOVI SE NEĆE PRIZNAVATI 


Pristupnici – znanstveni novaci te ostali zaposlenici Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – asistenti (osim prethodno navedenih dokumenata i uplatnice) trebaju priložiti ugovor o radu s visokim učilištem


Dodatna dokumentacija za pristupnike koji imaju prosjek manji od 3,50:


•    preporuka najmanje dvije osobe u  znanstveno–nastavnom ili znanstvenom zvanju, od kojih obavezno jedna mora biti studijski savjetnik i/ili mentor u izradi doktorata, na propisanom obrascu  
•    znanstvene publikacije, u kojima je barem jedan cjeloviti izvorni znanstveni rad, objavljen u razdoblju ne dužem od 5 godina prije prijave na natječaj na kojem je pristupnik autor ili suautor u časopisu razvrstanom u prvu (Q1) ili drugu (Q2) kvartilu predmetne kategorije prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank indicator) u godini objave znanstvenog rada ili prema najnovijem izvješću objavljenom do dana prijave na natječaj – Priložiti potvrdu Knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku o broju objavljenih znanstvenih radova u zadnjih 5 godina te kvartili časopisa u kojima su radovi objavljeni

 

Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije su informacije na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/?g=5&i=12)

 

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.                     

 

TRAJANJE STUDIJA: 3 GODINE (6 semestara)
BROJ UPISNIH MJESTA: 25 (20 za hrvatske državljane i 5 za strane državljane)

 

VISINA ŠKOLARINE: 3.318,07 (slovima: tritisućeitristoosamnaesteuraisedamcenti) po akademskoj godini (dva semestra) 

 

Na Natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama Fakulteta: http://www.mefos.unios.hr    
Propisani obrasci:  
"PDDS-01, Prijava“, 
"PDDS-2, Obrazac za bodovanje“, 
"PDDS-03, Izjava o preuzimanju obveze studijskog savjetnika“   
„Europass CV template“, 
„Prijedlog istraživanja“
"Upute za prijavu i bodovanje"
"Europske jezične razine tablica za samoprocjenu"

za studente s prosjekom manjim od 3,50 – „Preporuka“  

 

Popis nastavnika i suradnika - studijski savjetnici


Prijave koje nisu u skladu s uputama ili  nisu potpune neće se uzimati u obzir.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. rujna 2023.

 

Prijave se dostavljaju  na adresu:  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek, 
Ured za poslijediplomske studije, s naznakom „ZA NATJEČAJ“
Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

 

Odabir pristupnika obavljat će se na temelju razredbenog postupka, bez obveze polaganja razredbenog ispita, sukladno odredbama Pravila za izvedbu Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo.  
Imena izabranih pristupnika,  kao i imena studijskih savjetnika bit će javno objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta.  
Pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Sve dodatne informacije dostupne su na adresi e-pošte: gabriela.volner@mefos.hr