• Fakultet
  • Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Medicinski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

 
Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje Medicinskog fakulteta Osijek. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva (ispunjavanjem Obrasca Zahtjev za pristup informacijama) Medicinskom fakultetu Osijek. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

 
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Medicinski fakultet Osijek može se podnijeti pisanim putem na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek
Službenik za informiranje
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek

ili osobno na urudžbeni zapisnik Fakulteta radnim danom od 08:00 do 12:00 sati i elektroničkom poštom na adresu: pristupinfo@mefos.hr, telefonom na broj: 031/ 512 858.
Zamjenik službenika za informiranje: Dina Švedl Šarić, mag. iur. 

Da bi bio valjan, pisani zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Rokovi

Na temelju zahtjeva za pristup informacijama Fakultet će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Fakultet će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Fakultet će odbaciti zahtjev rješenjem.

 

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Medicinski fakultet Osijek ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.). https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.)
https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

 
Godišnja izvješća