• Fakultet
  • Zaštita podataka

  Zaštita podataka  

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: Opća uredba) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine.
 

Opća uredba primjenjuje se u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek svoju djelatnost i poslovanje usklađuje s odredbama Opće uredbe.
 

Na ovoj internet stranici nalaze se dokumenti kojima se regulira zaštita osobnih podataka na nacionalnoj razini te temeljni interni akt o zaštiti osobnih podataka Medicinskog fakulteta Osijek. Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, putem ove stranice omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom Medicinskom fakultetu Osijek putem e-maila adrese službenika za zaštitu podataka ili predajom zahtjeva na urudžbenom zapisniku Fakulteta. 
 

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za uvid, ispravak, brisanje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

 

Kontaktni podaci zamjenika službenika za zaštitu podataka

Dina Švedl Šarić, mag. iur.
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Telefon:  031/ 512 858
E-mail: zastitapodataka@mefos.hr

 

Zakonodavni okvir

Opća uredba o zaštiti podataka
https://azop.hr/images/dokumenti/626/opca-uredba.pdf
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, „Narodne novine“ broj 42/18. 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

 

Interni akti

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka (.pdf)

Odluka o imenovanju zamjenika službenika za zaštitu osobnih podataka (.pdf)
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (.pdf)
Politika zaštite osobnih podataka (.pdf)

 

Obrasci

Zahtjev za pristup osobnim podacima (Obrazac 1)
Zahtjev za ispravak osobnih podataka (Obrazac 2)
Zahtjev za brisanje osobnih podataka (Obrazac 3)
Podnošenje prigovora (Obrazac 4)
Privola (Obrazac 5)