• Studenti
  • ECTS

ECTS

S ciljem povećanja transparentnosti studijskih programa koji se izvode na Medicinskom fakultetu u Osijeku, na fakultetu se primjenjuje Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova, ECTS (od engl. European Credit Transfer and Accumulation System). Primjena ovog sustava posebice je važna pri prelascima studenata sa jednog sveučilišta na drugo, jer daju točnu i pouzdanu informaciju o opterećenosti studenata na pojedinom kolegiju. Na taj se način postiže harmonizacija među nacionalnim sustavima visokog obrazovanja, a posebice važnu ulogu ovaj sustav ima pri omogućavanju što lakše mobilnosti studenata. Ects bodovi dodjeljuju se temeljem prosječnog ukupnog utrošenog rada studenta koji mora uložiti kako bi stekao predviđene ishode učenja u sklopu obveza na kolegiju, što je predviđeno Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za dovršetak integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine potrebno je 360 ECTS bodova, za preddiplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika 180 ECTS bodova, za diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika 120 ECTS bodova dok je za poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo potrebno 180 ECTS bodova.

 

ECTS koordinator

doc.dr.sc. Hrvoje Brkić