• Upisi
  • Upis u višu godinu studija

Upis u višu godinu studija

STATUS STUDENTA

 

Student može biti:

  • redoviti
  • izvanredni
  • gost student

Status redovitog studenta student može imati za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je za trećinu duže od propisanog trajanja studija (dakle ako studij traje tri godine,  status  redovitog studenta može trajati najduže četiri godine; ako studij traje dvije godine, status redovitog studenta može trajati najduže tri godine, a ako studij traje šest godina, status redovitog studenta može trajati najduže osam godina).

 

Status izvanrednog studenta student može imati za vrijeme ukupnog propisanog trajanja studija, a najviše za  vrijeme  koje  je  dvostruko  dulje  od  ukupnog  trajanja  studija  redovitog  studenta  (na  preddiplomskom studiju, status izvanrednog studenta može trajati najduže šest godina, a na diplomskom studiju, status izvanrednog studenta može trajati najduže četiri godine).

 

Gost student je redoviti ili izvanredni student s drugog sveučilišta u zemlji ili inozemstvu koji upisuje dio studijskog programa na sveučilišnim studijima koji su ustrojeni i izvode se na Sveučilištu, i to na temelju posebnog ugovora s drugim sveučilištima o priznavanju ECTS bodova. Status gosta studenta traje najmanje jedan semestar, a najduže jednu akademsku godinu. Prava i obveze gosta studenta, način osiguranja troškova njegovog studija i druga pitanja vezana za status gosta studenta uređuju se posebnim ugovorom.

 

MIROVANJE OBVEZA STUDENATA (redoviti i izvanredni studenti)

 

Mirovanje statusa (zbog duže bolesti, trudnoće, zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, međunarodne razmjene studenata u trajanju dužem od 60 dana – ukoliko na taj način student ne stječe ECTS bodove) ne uračunava se u vrijeme studiranja.

 

Student mora najaviti mirovanje u Studentsku referadu i to u roku od 15 dana od nastanka okolnosti za mirovanje obveza (pisana zamolba za odobrenje mirovanja s vjerodostojnom dokumentacijom), a kompletnu dokumentaciju priložiti u roku od 30 dana od prestanka razloga za mirovanje također Studentskoj referadi. Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev gubi pravo na mirovanje. Studentu se može odobriti mirovanje obveza na Fakultetu, u trajanju od jedne studijske godine. Odluku o odobrenju statusa mirovanja obveza studenta, donosi ovlašteno tijelo Fakultetskog vijeća (Odbor za nastavu i studente).

 

NASTAVAK PREKINUTOG STUDIJA

 

Redoviti student koji je prekinuo studij, može studij nastaviti u statusu izvanrednog studenta uz uvjet da se studijski  program nije promijenio u obujmu većem  od  20%.  Zahtjev  za  nastavak  prekinutog  studija  s dokumentacijom na određenu okolnost zbog koje je studij prekinut podnosi se u Ured za studente (referadu), a o zahtjevu odlučuje ovlašteno tijelo Fakultetskog vijeća, te o istom donosi Odluku. Prekid studija ne može biti duži od 3 godine. Isto vrijedi i za izvanredne studente.

Nastavak studija se naplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn te školarina u iznosu od 9.240,00 kn.

 

REDOVITI STUDENTI

 

Redoviti studenti ne plaćaju studij ukoliko su svoje obveze kod upisa u više studijske  godine  ispunili  u obujmu 55-60 ECTS-a. U ostvarene ECTS bodove ne uračunavaju se dodatni ECTS bodovi (npr. drugi strani jezik, dodatni izborni predmet, predmet razlike na diplomskom studiju).Ukoliko je student ostvario uvjet za upis u višu studijsku godinu (od 51 ECTS-a do 54 ECTS-a), školarinu za studij plaća prema linearnom modelu studiranja (Odluka o linearnom modelu oglašena na mrežnoj stranici Fakulteta).

 

Redoviti studenti koji imaju od 24 do završno 50 ECTS boda, a nisu imali upis ponavljanja godine studiranja mogu upisati ponavljanje godine u statusu redovitog studenta, te plaćaju školarinu prema linearnom modelu studiranja.

 

Redoviti  studenti  koji  imaju  manje  od  24  ECTS  boda,  studij  mogu  nastaviti  u  statusu izvanrednog studenta na osobni zahtjev i plaćaju školarinu u iznosu od 9.240,00 kn

 

ili

 

ukoliko nositelj studija (Fakultet) ne izvodi izvanredni studij, studentu se na osobni zahtjev mora odobriti dovršenje studija bez studentskih prava i plaćaju naknadu za dovršenje u skladu s Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku oglašena na mrežnoj stranici Fakulteta)

 

PISANU ZAMOLBU ZA PRIJELAZ NA IZVANREDNI STUDIJ ili DOVRŠENJE STUDIJA POTREBNO JE DOSTAVITI ODBORU ZA NASTAVU I STUDENTE, PUTEM URUDŽBENOG ZAPISNIKA, DO  roka  određenog prije upisa u novu akademsku godinu.

 

Studenti, koji su izgubili status redovitog studenta moraju potvrdu o prestanku statusa redovnog studenta odnijeti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od dana prestanka statusa.

 

IZVANREDNI STUDENTI

 

 Izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 9.240,00 kn.

 
UPLATE ŠKOLARINA I TROŠKOVA UPISA

 

Svi studenti pri upisu moraju imati uplatnicu za troškove upisa 100,00 kn, uplatnice za školarinu (ako plaćaju) te potvrdu o odrađenoj anketi

Troškove upisa plaćaju svi  studenti  (Sukladno  Odluci  Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).

Studenti školarinu mogu platiti odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun Fakulteta (prilikom upisa potrebno  je  donijeti  potvrdu  o  uplati)  ili  na  temelju posebne zamolbe na dvije ili četiri rate.

 

TERMINI UPISA

 

UPISI POČINJU SVAKE GODINE PO PREDVIĐENOM RASPOREDU (raspored se na vrijeme oglašava na mrežnim stranicama Fakulteta).

Studenti koji upis NE obave prema predviđenom rasporedu, upis NISU OBAVILI i ne smatraju se studentima Fakulteta.

 

Napomena: NAKNADNE UPISE (IZVAN OGLAŠENIH ROKOVA UPISA) NIJE MOGUĆE OSTVARITI