• Studenti
  • Često postavljana pitanja

Često postavljena pitanja

U čemu je razlika između semestralne i turnusne nastave?

 

Turnusna nastava podrazumijeva da studijske godine slušaju jedan veći uz nekoliko manjih kolegija, a po završetku kolegija imaju pravo pristupiti završnom ispitu (pismenom i/ili usmenom) ukoliko su stekli uvjete za izlazak tijekom održavanja kolegija. Prednost ovog načina održavanja nastave jest u većoj kvaliteti obrađenog gradiva te boljem razumijevanju naučenog budući da se sva pažnja usmjerava na manji opseg gradiva.

 

Koja je razlika između pretkliničkih i kliničkih godina studija?

 

Pretkliničkim godinama smatraju se prve tri, a kliničkim druge tri godine integriranog studija. Na prve tri godine obrađuje se općenito gradivo koje je temelj za savladavanje onoga što slijedi i za razumijevanje i primjenu specijalističkih tema koje se obrađuju na kliničkim godinama studija (na ove tri godine studenti većinu vremena provode u KBC-u Osijek te aktivno uče uz pacijente i razne medicinske slučajeve).

 

Kako izgleda nastava na MEFOS-u?

 

Nastava na MEFOS-u najčešće je sastavljena od glavna tri dijela, a to su predavanja, seminari i vježbe. Na predavanjima profesori govore i podučavaju o određenoj temi, na seminarima se u raspravu o temi odrađenoj na predavanju uključuju i studenti te aktivno rješavaju problematiku i kritički promišljaju, a na vježbama studenti imaju priliku primijeniti naučeno na prethodna dva oblika nastave.

 

Kako funkcionira ocjenski sustav na MEFOS-u?

 

Tijekom održavanja nastave studenti aktivnim sudjelovanjem i dolascima ostvaruju bodove kao i rješavanjem pisanih i usmenih provjera tijekom, ali i po završetku kolegija. Svaka katedra je dužna na početku nastave studentima dostaviti svoj ocjenski sustav koji se rijetko kad međusobno razlikuju te su većinom uniformni.

 

Kako se provjerava moje znanje?

 

Osim aktivnim sudjelovanjem na predavanjima, seminarima i vježbama, provjere znanja provode se kolokvijima (manji pisani ispit koji obuhvaća određeni dio gradiva), završnim ispitima (pisani ispit koji obuhvaća cjelokupno gradivo), usmenim ispitima i praktičnim ispitima. Određeni kolegiji sadržavaju sve navedene provjere, dok drugi samo dio.

 

Što je ECTS bod i zašto mi je bitan?

 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) sustav je prikupljanja bodova u skladu sa stečenim znanjem tijekom studija. U skladu s radnim opterećenjem određenog kolegija, svi kolegiji nose određeni broj ECTS bodova. Jedan bod označava 25 do 30 sati učenja te na taj način označava koliko je vremena potrebno za savladavanje određenog gradiva, a radno opterećenje jedne studijske godine jest 60 ECTS bodova. Uzmimo za primjer kolegij od 6 ECTS bodova, prema računici za savladavanje ovog predmeta potrebno je 150 do 180 sati učenja u koje ulazi nastava i samostalno učenje izvan nastave. U skladu s bodovima određuje se i trajanje kolegija kako bi se osiguralo dovoljno vremena za savladavanje istog. Kako bi student položio studijsku godinu, mora tijekom nje ostvariti minimalno 51 ECTS bod, a maksimalno 9 ih može prenijeti na idući godinu. Polaganjem predmeta, neovisno o ocjeni, ostvaruje se puni broj ECTS bodova koje taj kolegij nosi. Broj ostvarenih ECTS bodova bitan je prilikom apliciranja za određene studentske smještaje i stipendije.

 

Postoji li praksa na MEFOS-u?

 

Osim praktičnih vještina koje se stječu tijekom nastave, prije tijekom ili nakon svake studijske godine, student je dužan odraditi 40 sati prakse u medicinskoj ustanovi po izboru te potvrdu o odrađenoj praksi ostaviti u studentsku referadu. Cilj ovoga je pružiti studentima dodatan uvid u medicinsku praksu te im omogućiti određeno iskustvo u zdravstvenom sustavu. Na kraju studija student je dužan odraditi minimalno 240 sati prakse (6 tjedana). Praksu student dogovara samostalno, a za pomoć ili savjet može se obratiti svom mentoru ili studentskoj referadi.