Katedra za laboratorijsku medicinu i farmaciju

Predsjednica Katedre

 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)

 

 
Vanjski suradnici

 

  • doc. dr. sc. Marina Ferenac Kiš, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC Osijek (KZTM)
  • dr. sc. Zrinka Kruhonja Galić, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
  • dr. sc. Sandra Jagnjić, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
  • Sandra Vitaić, dr. med., asistent, KZTM
  • Branislava Latas, dr. med., asistent, KZTM
  • Dejana Brkić Barbarić, dr. med., asistent, KZTM
  • Maja Lesinger, dr.med., asistent, KZTM

 

 

Katedra za laboratorijsku medicinu i farmaciju osnovana je 2021. god. i čini najmlađu ustrojbenu jedinicu Medicinskog fakulteta u Osijeku. Temelji nove Katedre položeni su na inicijativu Predstojnice Zavoda za medicinsku kemiju, biokemiju i laboratorijsku medicinu, prof.dr.sc. Ljubice Glavaš-Obrovac, uz podršku Dekana prof.dr.sc Ivana Mihaljevića, te uz nasljeđe dijela stručnog i nastavnog kadra Katedre za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju, i Katedre za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku.

Nova Katedra ustrojena je u skladu sa strategijom razvoja Medicinskog fakulteta u Osijeku, i podupire jačanje dijaloga između prirodnih, temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti, te farmacije. U tu svrhu, u Katedri je okupljen tim nastavnika i znanstvenika iz područja transfuzijske medicine, molekularne dijagnostike i imunogenetike, forenzike, medicinske biokemije i farmacije. U svrhu stjecanja teorijskih i praktičnih znanja iz navedenih područja, u Katedri se izvodi nastava dva obvezna (Klinički kolegij V:Transfuzijska medicina, Transfuzijska medicina s laboratorijskim tehnologijama) i četiri izborna kolegija (Krvlju prenosive bolesti, Laboratorijske tehnologije u transfuzijskoj medicni i transplantaciji, Laboratorijska dijagnostika u forenzičkoj medicini, Eksperimentalne metode u biomedicini II) Sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog Studija medicinsko laboratorijske dijagnostike, te dva izborna kolegija (Krvlju prenosive bolesti, Mehanizmi djelovanja slobodnih radikala u zdravlju i bolesti)Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Studija medicine. Članovi Katedre sudjeluju u izvođenju nastave i na drugim Katedrama, a u narednim godinama u planu je i provedba nastave jednog obveznog kolegija (Biokemija lijekova)Sveučilišnog integriranog prediplomskog i diplomskog studija farmacije.

Osim nastavnih aktivnosti, članovi Katedre djeluju u svojstvu suradnika ili voditelja, na više institucijskih (IP) i sveučilišnih (UNIOS) projekata, uključujući i uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ UIP-2019-04-3494; www.ngsmyphenotip.com). Svoja znanstvena postignuća, članovi Katedre objavlju u prestižnim znanstvenim časopisima, i u obliku sažetaka, pozvanih i plenarnih predavanja, izlažu postignute rezultate na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. U okviru znanstvene i stručne djelatnosti, te ERASMUS usavršavanja, Katedra izvrsno surađuje s brojnim domaćim (Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja; Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u Zagrebu; Ministarstvo branitelja, Uprava za zatočene i nestale u Zagrebu; Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije; Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, KBC Split) i stranim institucijama (Dept. of Pathological Physiology, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University Olomouc (Češka);  Department of Immunology and Biotechnology, Clinical Center, University of Pécs (Mađarska);  Histocompatibility, Immunogenetics, and Disease Profiling Laboratory, Stanford Blood Center, Palo Alto, Ca, (SAD)). U budućnosti, nadamo se izrasti u veliku interdisciplinarnu, znanstveno-istraživačku i nastavnu zajednicu koja će pospješiti profesionalan razvoj mladih suradnika u području transfuzijske medicine, molekularne dijagnostike, forenzike i farmacije.