Katedra za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku

Predsjednik katedre
 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)
 

 

Povijest razvoja

 

Do osamostaljenja Medicinskog fakulteta u Osijeku 1998. godine, nastava predmeta iz područja medicinske statistike i medicinske informatike odvijala se pod okriljem Katedre za higijenu, socijalnu medicinu i opću epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a vodili su ju prof. dr. sc. Josipa Kern (medicinska informatika) i prof. dr. sc. Davor Ivanković (medicinska statistika). Po osamostaljenju Medicinskog fakulteta u Osijeku 1998. godine, osniva se Katedra za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku na čijem je čelu prof. dr. sc. Radoslav Galić. U 2007. godini spajaju se Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku i Katedra za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku te nastaje Katedra za Biofiziku, medicinsku statistiku i medicinsku informatiku koju vodi  doc. dr. sc. Damir Zucić. Godine 2015. godine Odlukom o ustrojstvu Medicinskog fakulteta Osijek Katedra za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku postaje ponovno samostalna, a vodi ju izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac. Katedra izvodi predmete iz područja medicinske statistike i medicinske informatike na svim studijima Medicinskog fakulteta. Članovi Katedre sudjelovali su u radu više projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, te dva projekta financiranih iz sredstava EU. Također su aktivno uključeni u rad stručnih udruga, povjerenstava i odbora iz područja medicinske statistike i medicinske informatike (Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Hrvatsko biometrijsko društvo, HL7 Hrvatska, Hrvatsko društvo za elektronički zdravstveni zapis - ProRec.HR, Odbor za e-zdravlje Kolegija javnog zdravstva Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Povjerenstvo za strategiju informatizacije sustava zdravstva Ministarstva zdravstva RH). Članovi katedre koautori su tri sveučilišna udžbenika i više znanstvenih i stručnih radova indeksiranih u međunarodnim indeksnim publikacijama te priopćenja na znanstvenim i stručnim skupovima.