Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor


1. u Katedri za oftalmologiju i optometriju

1.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena


2. u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

2.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti, izborna polja: temeljne medicinske znanosti i kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu


Kandidati Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) te posebne uvjete propisane člankom 39. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” br. 119/22.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 41.  Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst.


Kandidati natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) te posebne uvjete propisane člankom 39. stavak 1. i člankom 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” br. 119/22.), uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, te uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 3. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.


Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).


Kandidati za izbor na suradničko radno mjesto asistenta (točka 2.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 4.  koji je objavljen na mrežnoj stranici www.mefos.unios.hr.


Kandidati za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (točka 1.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 2. koji je objavljen na mrežnoj stranici www.mefos.unios.hr.


Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.


Kandidati Natječaja za izbor na radno mjesto asistenta koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervju pred Povjerenstvom radi provjere znanja i motivacije, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua, bit će obaviješteni putem elektroničke pošte Medicinskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja razgovora/intervjua.


Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici www.mefos.unios.hr Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu pred Povjerenstvom smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.


Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.


Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.


Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.


Dokumentacija uz prijavu na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu medicina@mefos.hr  s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom ___“ u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja.KLASA: 112-01/23-01/05

URBROJ: 2158-61-02-23-01


objavljeno: 26.5.2023.