Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor


1. u Katedri za laboratorijsku medicinu i farmaciju

1.1. tri (3) zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog  polja farmacija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena


2. u Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju

2.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane nuklearna medicina na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 15% radnog vremena


2.2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane onkologija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 15% radnog vremena


3. u Katedri za medicinsku biologiju i genetiku 

3.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu


4. u Katedri za obiteljsku medicinu

4.1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog  polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 5% radnog vremena


Kandidati Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.) te posebne uvjete propisane člankom 39. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” br. 119/22.), člankom 123. stavak 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  člankom 58. stavak 4. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst.


Kandidati natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.) te posebne uvjete propisane člankom 39. stavak 1. i člankom 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” br. 119/22.), uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.), člankom 123. stavak 1. i člankom 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 58. stavak 1. Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, te uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 3. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.


Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).


Kandidati za izbor na suradničko radno mjesto asistenta (točka 4.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 4.  koji je objavljen na mrežnoj stranici www.mefos.unios.hr.


Kandidati za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (točka 1.1., 2.1., 2.2. i 3.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 2. koji je objavljen na mrežnoj stranici www.mefos.unios.hr.


Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje.


Kandidati Natječaja za izbor na radno mjesto asistenta koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervju pred Povjerenstvom radi provjere znanja i motivacije, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua, bit će obaviješteni putem elektroničke pošte Medicinskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja razgovora/intervjua.


Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici www.mefos.unios.hr Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu pred Povjerenstvom smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.


Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.


Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.


Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.


Dokumentacija uz prijavu na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu medicina@mefos.hr  s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom ___“ u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja.KLASA: 112-01/23-01/09

URBROJ: 2158-61-05-23-01


objavljeno: 1.9.2023.