Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. VESNE  BILIĆ KIRIN, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (znanstvene grane javno zdravstvo) u Katedri za javno zdravstvo  Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

PROCJENA  PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA PRIJE UPISA U PRVI RAZRED  OSNOVNE ŠKOLE


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem u srijedu 7. travnja 2021. godine s početkom u 16.00 sati na kolegiju Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija, studentima VI. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Josip Milas, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Senka Samardžić, naslovna docentica Medicinkog fakulteta Osijek

DEKAN

Prof. dr. sc. Jure Mirat