Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. VEDRANE  IVIĆ, prof., pristupnice Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (znanstvene grane genetika, genomika i proteomika čovjeka) u Katedri za medicinsku biologiju i genetiku  Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

NEURULACIJA


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem u četvrtak 8. travnja 2021. godine s početkom u 8.00 sati na izbornom  kolegiju Razvojna biologija, studentima I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Teuta Opačak Bernardi, docentica Medicinskog fakulteta Osijek

 DEKAN

Prof. dr. sc. Jure Mirat