Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


Dr. sc. biomed. Vjekoslava Wertheimera, kandidata za izbor za naslovnog docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke  medicinske znanosti, u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, s temom pod nazivom:


“Ratna kirurgija”


Nastupno predavanje održat će se 15. studenoga 2023. godine s početkom u 15,00 sati u dvorani P2+P3 Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP1), KBC  Osijek, Josipa Huttlera 4, na kolegiju “Kirurgija” studentima V. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.


Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:


  1. Izv. prof. dr. sc. Saša Rapan, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. Doc. dr. sc. Egon Biuk, docent Medicinskog fakukteta Osijek, član
  3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, izvanredni Medicinskog fakulteta Osijek, član