Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


DR. SC. IVANA RADOJE, kandidata Natječaja za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja klioničke medicinske znanosti, znanstvene grane urologija u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju I fizikalnu I rehabilitacijsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“Bolesti mokraćnog sustava u djece”


Nastupno predavanje održat će se 17. ožujka 2023. godine s početkom u 10.30 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (IV. kat) na kolegiju Pedijatrija, studentima V. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Josip Galić, redoviti profesor u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Dalibor Divković, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. izv. prof. dr. sc. Goran Kondža, izvanredni profesor Medicinskog fakultetaOsijek, član

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Tihana Šimundić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica