Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Ivica Mihaljević objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. ZDENKA  BORASA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane kirurgija) u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


KIRURGIJA MORBIDNE DEBLJINE


Nastupno predavanje održat će se u petak, 28. siječnja 2022. s početkom u 14.00 sati u predavaonici Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek (III. kat), studentima V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Goran Kondža, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Šišljagić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek, član

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Dalibor Divković, docent Medicinkog fakulteta Osijek