Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. KRUNOSLAVA  BULJANA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane neurologija) u Katedri za neurologiju i neurkirurgiju  Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“ULTRAZVUK  EKSTRAKRANIJSKIH  CEREBRALNIH  ARTERIJA  U

 KLINIČKOJ  PRAKSI”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem u petak 30. travnja 2021. godine s početkom u 12.00 sati na kolegiju Neurologija, studentima IV. godine integriranog  preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, redovita profesoricau trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor u trajnm zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc. dr. sc. Stjepan Jurić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član


Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Svetlana Tomić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek


DEKAN

Prof. dr. sc. Jure Mirat