Poziv

KLASA: 643-03/21-01/34

URBROJ: 2158-61-07-21-03

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo



POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

25. ožujka 2021. godine u 13:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek



Pristupnik: Vjekoslav Wertheimer, dr. med.


Naslov doktorske disertacije: „Biomehanička analiza tetiva M. Gracilisa i površinske trećine tetive kvadricepsa s obzirom na biomehaniku medijalnog patelofemoralnog ligamenta“


Mentor: doc. dr. sc. Zoran Zelić, komentor: dr. sc. Vedrana Ivić, znanstvena suradnica


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


1.   prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, predsjednik

2.   izv. prof. dr. sc. Igor Lekšan, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

3.   prof. dr. sc. Željko Ivandić, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarski fakultet Sveučilište u Slavonskom Brodu, član