Javna obrana doktorske disertacije


OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-09

URBROJ: 2158-61-05-22-19) od 18. srpnja 2022. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Robert Mujkić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Proupalni i remodelacijski procesi u subkutanom i visceralnom masnom tkivu definirani kroz aktivnost imunometaboličkih adipocitokina kod muške djece i adolescenata“


Mentorica: izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, komentor: doc. dr. sc. Dalibor Divković


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica


Rezervni članovi: prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 9. rujna 2022. g., u 14:00 u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.