Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-03

URBROJ: 2158-61-01-23-17) od 27. veljače 2023. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Edi Rođak

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Terapijski učinak fitoestrogena iz ekstrakta hmelja u kombinaciji s alendronatom na osteoporozu u ženki Wistar štakora“


Mentor: doc. dr. sc. Nikola Bijelić, komentorica: prof. dr. sc. Nada Oršolić


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
  3. prof. dr. sc. Domagoj Đikić, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član


Rezervni članovi: doc. dr. sc. Vedrana Ivić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u ponedjeljak, 13. ožujka 2023. g., u 11:00 u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek