Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (007-06/22-04-01, UR:BROJ.2158-61-05-22-08) od 31. siječnja 2022. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Đorđe Pojatić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Poremećaj raspoloženja i spavanja, mehanizmi obrane i aleksitimija u pacijenata na programu kronične hemodijalize“


Mentorica: prof. dr. sc. Dunja Degmečić, komentor: doc. dr. sc. Davorin Pezerović


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. prof. dr. sc. Lada Zibar, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica

2. izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicine I zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, član,

3. izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica


Rezervni članovi: doc. dr. sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Tihana Šimundić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 18. veljače 2022.g., u 13:30 u

Nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u dvorani „MD Grmek“, Jankomir 11, pp 68, 10 090 Zagreb