Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/22-04-09

URBROJ: 2158-61-05-22-14) od 18. srpnja 2022. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Nenad Čekić

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

“Utjecaj prehrane majki i potomaka na morfološke značajke jajnika, potkožnog i perigonadalnog masnog tkiva potomaka Sprague Dawley štakora”Mentorica: doc. dr. sc. Anđela Grgić, komentor: izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Nikola Bijelić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Senka Blažetić, docentica Odjela za biologiju, Sveučilišta osipa Jurja Strossmayera u Osijeku, članica
  3.  prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica


Rezervni članovi: prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Osijek i prof. dr. sc. Robert Selthofer, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.


Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u utorak, 13. rujna 2022. g., u 13:00 u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.