Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-03

URBROJ: 2158-61-01-23-22) od 27. veljače 2023. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Eugenija Basioli Kasap

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

“Uloga globalne DNA metilacije kao epigenetičkog markera u kroničnoj opstruktivnoj plućnoj bolesti”Mentorica: doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić Cincar, komentorica: prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica,

2. doc. dr. sc. Slavica Labor, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica,

3. izv. prof. dr. sc. Asja Stipić Marković, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica


Rezervni članovi: prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u četvrtak, 16. ožujka 2023. g., u 13:00 u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek