Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-03

URBROJ: 2158-61-01-23-22) od 27. veljače 2023. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvoNataša Kozina

javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom


Uloga Tff3 peptida u vaskularnoj reaktivnosti krvnih žila kod miševa s isključenim genom Tff3-/- /C57BL/6N i miševa divljeg tipa (C57BL/6N)Mentorica: doc. dr. sc. Ivana Jukić, komentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
  3.  prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i prof. dr. sc Tatjana Belovari, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u OsijekuJavna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak, 17. ožujka 2023. g., u 9:30 u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek