Javna obrana doktorske disertacije

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (007-06/22-04-01, UR:BROJ.2158-61-05-22-07) od 31. siječnja 2022. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo


Janko Szavizts Nossan


javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Povezanost profila N-glikana imunoglobulina G s fibrozom lijevog atrija i rekurencijom fibrilacije atrija nakon izolacije plućnih vena“

„Associations of imunoglobulin G N-Glycome with left atrial fibrosis and atrial fibrilation recurrence after pulmonary vein isolation“


Mentor: prof. dr. sc. Jure Mirat, komentor: izv. prof. dr. sc. Robert Bernat


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1.   izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica

2.   prof. dr. sc. Jasminka Milas –Ahić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica

3.   izv. prof. dr. sc. Šime Manola, izvanredni profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član


Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Sandra Makarović, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u utorak, 1. veljače 2022.g., u 11:00 u predavaonici p3, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4.