Javna obrana teme doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV


na javnu obranu teme doktorske disertacije

8. veljače 2022. godine u 14:30h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Nenad Čekić, dr. med.


Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj prehrane majki i potomaka na morfološke značajke jajnika, potkožnog i perigonadalnog masnog tkiva ženskih potomaka Sprague Dawley štakora“


Mentorica: doc. dr. sc.  Anđela Grgić, komentor: doc. dr. sc. Antonio Kokot


Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. doc. dr. sc. Nikola Bijelić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Senka Blažetić, docentica Odjela za biologiju, Sveučilišta osipa Jurja Strossmayera u Osijeku, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica