Zamolba za mišljenje Etičkog povjerenstva u svrhu pokretanje postupka za odobrenje izrade znanstveno-istraživačkog rada mora sadržavati slijedeće:

  1. zamolbu oslovljenu na Etičko povjerenstvo Fakulteta,
  2. obrazloženje teme (obrazloženje treba sadržavati prikaz problema, mjesto provođenja istraživanja, ciljeve, ispitanike, metode i statističku obradu, znanstveni doprinos),
  3. izjavu o jedinstvenoj prijavi,
  4. izjavu voditelja istraživanja o etičnosti istraživanja,
  5. pregled relevantne literature,
  6. dokument o suglasnosti ustanove/a za provođenje istraživanja (suglasnosti drugih Etičkih povjerenstava i institucija),
  7. životopis istraživača
  8. predložak obavijesti za ispitanike o istraživanju (ukoliko je primjenjivo),
  9. predložak informiranog pristanka ispitanika (ukoliko je primjenjivo),
  10. predložak ankete/ upitnika koji će se koristiti u istraživanju (ukoliko je primjenjivo), te sve ostale potrebne dokumente ovisno o specifičnosti predmeta razmatranja i naputku Povjerenstva