Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


raspisuje

N A T J E Č A Jza izbor i prijem jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto – referent u Uredu  za računovodstveno-knjigovodstvene poslove u Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno nenazočnog zaposlenika radi dugotrajnog bolovanja)


Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.).


Kandidati na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završena srednja stručna sprema ekonomskog smjera

- bez radnog iskustva


Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- potpisanu prijavu, životopis, izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju, presliku identifikacijske isprave, popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja koji je objavljen na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr.


Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr naveden je opis poslova za radno mjesto referent u Uredu za računovodstveno-knjigovodstvene poslove u Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek.


Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.


Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.


Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedenu ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na natječaj. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.


Svi kandidati na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Medicinskog fakulteta Osijek i putem elektroničke pošte. Za kandidate koji ne pristupe testiranju i/ili razgovoru po pozivu za testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatom na natječaj.Kandidati koji na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada („Narodne novine“ br. 84/21.) i članak 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“121/17., 98/19. i 84/21.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su se pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.Kandidati na natječaj prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek s naznakom:

“prijava na natječaj za radno mjesto referent“.Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.


objavljeno: 29.3.2024.


KLASA: 112-01/24-01/03
URBROJ: 2158-61-05-24-01