Opisi predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika s ishodima učenja

1. godina


Obvezni predmeti:

 

 

 

2. godina


Obvezni predmeti:

 


Izborni predmeti:

 

 

 

3. godina


Obvezni predmeti:

 


Izborni predmeti: