Opisi predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na njemačkom jeziku

1. godina

 

Obvezni predmeti:

 

•    Anatomija 1 – Osteomuskularni sustav
•    Fizika i biofizika
•    Medicinska kemija
•    Medicinska biologija
•    Anatomija 2 – Splanhnologija
•    Medicinska biokemija
•    Histologija
•    Medicinska psihologija 1
•    Ljetna praksa 1 – Prva pomoć

 

Izborni predmeti:

 

•    Uvod u medicinu i povijest medicine
•    Život stanice
•    Latinski medicinski jezik 1
•    Hrvatski medicinski jezik 1
•    Engleski medicinski jezik 1
•    Dijetologija 1
•    Vitamini i minerali u zdravlju i bolesti
•    Omic- medicina
•    Latinski medicinski jezik 2
•    Hrvatski medicinski jezik 2
•    Engleski medicinski jezik 2

 

 

2. godina

 

Obvezni predmeti:

 

•    Neuroanatomija
•    Fiziologija i patofiziologija
•    Embriologija
•    Medicinska psihologija 2 – Komunikologija
•    Neurofiziologija
•    Medicinska patologija
•    Medicinska mikrobiologija s parazitologijom
•    Imunologija
•    Medicinska sociologija
•    Ljetna praksa 2 – Palijativna i gerijatrijska skrb

 

Izborni predmeti:

 

•    Molekularna biologija
•    Latinski medicinski jezik 3
•    Hrvatski medicinski jezik 3
•    Engleski medicinski jezik 3
•    Dijetologija 2
•    Moj prvi znanstveni rad
•    Latinski medicinski jezik 4
•    Hrvatski medicinski jezik 4
•    Engleski medicinski jezik 4

 

3. godina

 

 

Obvezni predmeti:

 

•    Klinička propedeutika
•    Farmakologija
•    Infektologija
•    Interna medicina 1 – Hematologija
•    Interna medicina 2 – Reumatologija
•    Interna medicina 3 – Endokrinologija
•    Interna medicina 4 – Nefrologija
•    Interna medicina 5 – Pulmologija
•    Interna medicina 6 – Kardiologija
•    Interna medicina 7 – Gastroenterologija
•    Ljetna praksa 3 – Interna medicina

 

Izborni predmeti:

 

•    Osnove laboratorijske dijagnostike 1
•    EKG u kliničkoj praksi 1
•    Nutrigenomika
•    Osnove laboratorijske dijagnostike 2
•    EKG u kliničkoj praksi 2
•    Prehrambena epidemiologija

 

 

4. godina

 

Obvezni predmeti:

 

•    Kirurgija 1 – Opća kirurgija
•    Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
•    Toksikologija
•    Epidemiologija
•    Kirurgija 2 – Kardiokirurgija
•    Kirurgija 3 – Abdominalna kirurgija
•    Radiologija
•    Onkologija
•    Nuklearna medicina
•    Neurologija
•    Ljetna praksa 4 – Kirurgija

 

Izborni predmeti:

 

•    Ultrazvuk i ostale slikovne metode u kliničkoj praksi 1
•    Organizacija zdravstvene zaštite
•    Kreativni um
•    Ultrazvuk i ostale slikovne metode u kliničkoj praksi 2
•    Sportska kardiologija
•    Klinička epidemiologija
•    Uvod u znanost

 

 

5. godina

 

Obvezni predmeti:

 

•    Kirurgija 4 – Neurokirurgija
•    Ortopedija
•    Urologija
•    Ginekologija i opstetricija
•    Psihijatrija
•    Oftalmologija
•    Otorinolaringologija s audiologijom
•    Pedijatrija
•    Alergologija
•    Dermatovenerologija
•    Ljetna praksa 5 – Ginekologija i pedijatrija

 

Izborni predmeti:

 

•    Medicinska informatika 1
•    Medicinska statistika 1
•    Patografije poznatih
•    Medicinska informatika 2
•    Medicinska statistika 2
•    Opioidi u kliničkoj praksi
•    Transfuziologija

 

 

6. godina

 

Obvezni predmeti:

 

•    Kirurgija 5 – Pedijatrijska kirurgija
•    Kirurgija 6 – Maksilofacijalna kirurgija
•    Urgentna medicina
•    Traumatologija
•    Fizikalna i rehabilitacijska medicina
•    Integrativna medicina: obiteljska medicina, školska medicina, medicina rada
•    Humana genetika
•    Racionalna farmakoterapija
•    Higijena s medicinskom ekologijom
•    Sudska i forenzična medicina
•    Medicinska etika i bioetika
•    Diplomski rad

 

Izborni predmeti:

 

•    Neurorehabilitacija i resturacijska neurologija
•    Farmakoekonomika
•    Transplantologija